Beslut om ändrade uppskovsregler vid försäljning av privatbostad

 

Regeringen har beslutat om att reglerna för uppskovrod-stuga ändras vid försäljning av privatbostad. Avsikten är att få en ökad rörlighet på bostadsmarknaden:
– Uppskovstaket försvinner under en 4-årsperiod. Gäller försäljningar genomförda 21 juni 2016 – 30 juni 2020.
– Kvotregeln återinförs. Det innebär att vid köp av billigare ersättningsbostad kan uppskov alltid ges på någon del av vinsten. Gäller försäljningar genomförda 21 juni 2016 och tillsvidare.
Ändringarna gäller från 1 januari 2017.
Läs mer här: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/andrade-regler-for-uppskov-med-kapitalvinst-vid_H401SkU11

Inför årsskiftet 2016/2017

Om du sålt aktier, aktiefonder eller liknande under 2016 är det dags att beräkna om affärerna gav vinst eller förlust. Om du gjort en förlust och dessutom har en orealiserad vinst av samma typ av värdepapper kan du skv-k4göra en kvittningsaffär, d v s sälja vinstaktierna och kvitta mot förlusten.
Kvittning av vinster och förluster kan göras för både onoterade och marknadsnoterade aktier, aktiefonder eller liknande tillgångar.

Om du egentligen vill behålla vinstaktierna kan du göra en vändningsaffär, d v s köpa tillbaks aktierna när försäljningen är helt klar. Var noga med att försäljningen är helt klar innan återköpet sker. Din rådgivare kan ge dig mer information.

Allt ovan gäller för delägarrätter såsom aktier, fonder, aktieindexobligationer mm som kapitalbeskattas. Det gäller inte motsvarande tillgångar som ligger inom investeringssparkonto eller kapitalförsäkring eftersom det där sker en löpande beskattning istället.

 

Basbeloppen för 2017

Basbeloppen för 2017 har nu fastställts av regeringen:

Prisbasbeloppet blir 44.800 kr (2016: 44.300 kr).
Förhöjda prisbasbeloppet blir 45.700 kr (2016: 45.200 kr).
Inkomstbasbeloppet blir 61.500 kr (2016: 59.300 kr).

Förändrat KPI ger ett justerat prisbasbelopp. Prisbasbeloppen påverkar deklarationspliktsgränsen, grundavdraget, sjukpenningnivå, bilförmånsvärde mm.

Förändrat inkomstindex ger ett justerat inkomstbasbelopp och påverkar bland annat pensionsavgiften och gränsbelopp för fåmansföretag.

 

Förslag om ändrade uppskovsregler vid försäljning av bostad

Regeringen har lämnat förslag om att reglerna för uppskov ändras vid försäljning av bostad. Avsikten är att få en ökad rörlighet på bostadsmarknaden:
-uppskovstaket försvinner under en 4-årsperiod. Föreslås gälla försäljningar genomförda 21 juni 2016 – 30 juni 2020.
– vid köp av billigare ersättningsbostad kan ändrat beräkningssätt innebära möjlighet till större uppskovsbelopp. Föreslås gälla försäljningar genomförda 21 juni 2016 och tillsvidare.
Ändringarna föreslås gälla från 1 januari 2017.
Läs mer här:

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/08/andrade-uppskovsregler-vid-bostadsforsaljning-for-okad-rorlighet/